Almindelige lejebetingelser 

Nedenstående forretnings- og lejebetingelser finder anvendelse mellem lejeren og Ebeltoft Feriehusudlejning

(herefter kaldet UB) i det omfang, at de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom parterne imellem.

1. Tilbud og aftale

1.1   
Lejebeviset bekræfter en aftale mellem lejer og udlejer med UB som formidler af denne.

1.2   
En indgået kontrakt er bindende og omfatter ferieboligen med alt inventar, tilbehør samt grund som opgivet i husbeskrivelsen.

1.3   
UB udlejer de beskrevne ferieboliger, om hvilke alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning.

1.4   
Den lejede feriebolig må ikke uden særlig forudgående aftale bebos af flere personer end det normerede. Opstilling af telte, campingvogne eller lignende tillades ikke.

1.5   
Såfremt husdyr medbringes, må antallet ikke overstige det i beskrivelsen tilladte. Husdyr må ikke efterlades alene i ferieboligen. Der opkræves gebyr for husdyr.

2. Pris

2.1   
De angivne priser i kataloger og på internettet er, som udgangspunkt, altid ekskl. diverse forbrugsudgifter. Dette kan dog variere fra hus til hus.

2.2   
Fra UB’s side er priserne fastsat med forbehold for afgiftsændringer samt væsentlige ændringer i priserne på el og olie.

2.3   
De angivne priser er altid inkl. moms.

3. Betaling, annullering & ændring

3.1   
Et indgået lejemål bekræftes af UB ved fremsendelse af lejebevis til lejer.

3.2   
1. rate, der udgør 25% af lejebeløbet samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr, forfalder 10 dage efter indgåelse af aftalen. Restbeløbet, 2. rate, forfalder 60 dage før leje-
periodens påbegyndelse.

3.3   
Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling 10 dage efter indgåelse af lejemålet, dog ikke senere end ved nøgleudlevering.

3.4   
Ved betaling af 1. rate erklærer lejer sig bekendt og indforstået med nærværende lejebetingelser, priser samt lejeperiode.

3.5   
Såfremt rettidig indbetaling af 1. og 2. rate ikke sker, kan UB annullere lejebeviset.

3.6   
Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige aftalen. Opsigelsen fremsendes til UB i et anbefalet brev og er først gældende fra den dag, den er UB
i hænde.

3.7  

UB er i så tilfælde berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis kan blive rejst: Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse 20% af bruttolejen, dog min. DKK 500,-. Fra 59 til 1 dag før ankomsten betales hele bruttolejen. Ved annullering tilbagebetales ekspeditionsgebyr og evt. forsikringspræmie ikke.

3.8  

Ændring af perioden kan ske indtil 60 dage før påbegyndelse af lejemålet, men pålægges et gebyr på DKK 370,-, såfremt lejebeviset er accepteret (1. rate er indbetalt), ellers ændres kontrakten uden beregning. En ændring af lejebeviset 1-59 dage før ankomst er ikke mulig, men behandles som en annullering.

4. Depositum

4.1   
UB kan til enhver tid opkræve et depositum. Dette opkræves med 2. rate eller senest ved nøgleudlevering og tjener til sikkerhed for, at den lejede feriebolig afleveres skadesfri og i ordentlig rengjort stand.

4.2   
Depositummet returneres senest 3 uger efter afrejse, når en tilfredsstillende kontrol af boligen er udført. Forbrug af el, opvarmning (herunder brænde), telefon, vand, ekstra inventar m.m. kan ikke modregnes i depositummet, men skal afregnes ved nøgleafleveringen.

4.3   
Depositummet bliver tilbagebetalt 3 uger efter afrejsen, såfremt huset efter kontrollen er efterladt i tilfredsstillende stand. Forbrugsomkostninger for strøm, varme og vand kan ikke modregnes i depositummet, men skal afregnes på kontoret ved afrejsen.

5. Afbestillingsforsikring

5.1   
Det anbefales, at der tilkøbes en feriehus- eller afbestillingsforsikring gennem UB. Prisen fastsættes ud fra lejebeløbet samt forsikringstype. Aktuelle priser samt forsikringsbetingelser fremgår af katalog samt hjemmeside og fremsendes gerne på opfordring.

5.2   
Forsikringen er tegnet gennem: 
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60 · 1790 København V.

6. Lejers ansvar

6.1   
Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen med alt hvad dertil hører på behørig måde, idet der hæftes for alle skader, som lejer eller ledsagende personer måtte forårsage.

6.2   
Lejer er ansvarlig for ferieboligen samt alt tilhørende inventar og er før afrejse forpligtet til at melde skader, der er opstået under opholdet til UB. Alle skader skal erstattes af lejer før afrejse eller aftale herom være truffet. Hvis der efter lejers afrejse konstateres yderligere skader eller mangler, der ikke er meldt til UB, vil disse blive faktureret til lejer.

6.3   
Såfremt intet andet er anført, er lejer ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort og opryddet tilstand. I tilfælde hvor lejer betaler for slutrengøring, skal lejer inden afrejse selv foretage alm. oprydning, opvask, tømning af køle- og fryseskabe samt skraldespand. Slutrengøring skal bestilles senest 2 dage før afrejse.

6.4   
Lejer er desuden ansvarlig for, at han eller ledsagende personer ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser. Såfremt ferieboligens beboere udviser grov, uagtsom adfærd eller handlinger fremkaldt med forsæt, forbeholder UB og udlejer sig ret til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. UB vil i givent fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hverken hele eller dele af lejebeløbet.

7. Udlejers ansvar

7.1   
UB fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer.

7.2   
UB’s oplysninger om ferieboligerne er baserede på besigtigelse af disse samt oplysninger fra udlejer. UB bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der inden lejemålets begyndelse kan ske ændringer, som UB ikke er vidende om, kan UB ikke drages til ansvar for dette.

7.3   
UB forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra udlejers side, ekspeditionsfejl, fejloplysninger eller lignende enten at returnere det indbetalte lejebeløb eller erstatte den lejede feriebolig med en lignende. Skulle sidstnævnte feriebolig være billigere end det oprindeligt lejede, vil prisdifferencen desuden blive tilbagebetalt.

7.4   
UB påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. bademuligheder, fiskerettigheder, lukning af trafikruter og butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljøskader m.m.), ligesom UB ikke kan påtage sig ansvaret for forringelse af ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold eller lokale bestemmelser og forordninger (fx. badeforbud, vandmangel m.m.).

7.5   
UB påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr.

7.6   
I forbindelse med denne aftale er der fra UB’s side ikke tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

7.7   
Der tages forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl i alle kataloger og på hjemmesider. Ved forskellighed mellem disse, er det altid oplysningerne på internettet, der er gældende.

8. Reklamationer

8.1   
Eventuelle fejl og mangler ved ferieboligen skal meddeles UB senest 48 timer efter indflytning. I modsat fald kan lejer hæfte for dette, jf. §6.2. Reklamationer vedrørende mangelfuld rengøring skal meddeles UB straks efter indflytning.

8.2   
Lejer er forpligtet til at indrømme UB en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Samtidig skal lejer bidrage til at undgå forværring af skader og minimere et eventuelt tab for UB.

8.3   
Såfremt udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette straks meddeles UB.

9. Force majeure

9.1   
Lejebeviset kan uden varsel opsiges af UB som følge af almindelig force majeure (krig, strejke, epidemier, natur- og forureningskatastrofer el. lign.) eller andre forhold, som UB ikke har indflydelse på.

10. Etiske regler

10.1  
UB er medlem af Feriehusudlejernes Branche-forening og følger de etiske regler, der er fremsat af foreningen.

10.2  
Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.

11. Tvister

11.1  
Enhver fortolkning af nærværende lejeaftale skal afgøres af retten det sted, hvor lejemålet er beliggende. Danske retsregler skal finde anvendelse.

12. Særligt gældende for Ebeltoft Feriehusudlejning

12.1  
Lejer er forpligtet til at læse lejekontrakten godt igennem og kontrollere at husnummer, lejeperiode m.m. er korrekt. En evt. ændring eller tilkøb af forsikring skal ske inden betaling af 1. rate.

12.2  
Ved brug af 2-personers rabatten accepteres et barn under 2 år som „overbelægning“.

12.3  
Aldersgrænsen for ungdomsgrupper med over 5 personer er mindst 25 år. Det er nødvendigt at indhente godkendelse fra husejeren, inden en booking kan foretages. Vi forbeholder os ret til at opkræve ekstra depositum. Dog skal der tegnes en feriehuslejerforsikring. UB forbeholder sig ret til et kontrolbesøg.

12.4  
Ved afrejse uden for vores åbningstider kan aftales, at forbrugsudgifterne modregnes depositummet. Ellers afregnes forbruget på kontoret ved nøgleaflevering.

12.5 

Bestilte serviceydelser som linned, håndklæder, barneseng, barnestol leveres til huset. Ved sidste øjebliks bestillinger sker udlevering fra kontoret.

12.6  
UB forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis en rengøring er nødvendig, uden at der er blevet bestilt en rengøring, hvis lejeren ryger i ”Ikke-ryger huse” – eller den medbragte hund opholder sig i møbler, samt hvis vores medarbejdere skal fjerne hundens efterladenskaber på grunden. Dette beløb dækker udgifter til akut tilkaldte medarbejdere og den ekstra tid.

12.7                       
Alle sommerhuse, som bliver udlejet via Ebeltoft Feriehusudlejning, er placeret i naturområder. UB kan ikke tage ansvar for insekter, som naturligvis forekommer i naturområder. Ved leje af et sommerhus i naturområder og Nationalpark Mols Bjerge accepteres, at naturen ikke kan stoppes ved døren, og insekter kan forekomme i huset. Ved insektangreb skal UB kontaktes for afhjælpning i bedst muligt omfang.