Almindelige lejebetingelser

§ 1. Tilbud og aftale

§1.1 

Lejebeviset bekræfter en aftale mellem lejer og udlejer med EF som formidler af denne.

§1.2 

En indgået kontrakt er bindende og omfatter ferieboligen med alt inventar, tilbehør samt grund som opgivet i husbeskrivelsen.

§1.3 

EF udlejer de beskrevne ferieboliger, om hvilke alle oplysninger er givet efter bedste viden og overbevisning.

§1.4 

Den lejede feriebolig må ikke uden særlig forudgående aftale bebos af flere personer end det normerede. Opstilling af telte, campingvogne eller lignende tillades ikke.

§1.5 

Såfremt husdyr medbringes, må antallet ikke overstige det i beskrivelsen tilladte. Husdyr må ikke efterlades alene i ferieboligen. 
Der opkræves et gebyr for husdyr.

§ 2. Pris

§2.1 

De angivne priser i kataloger og på internettet er, som udgangspunkt, altid ekskl. diverse forbrugsvarer. Dette kan dog variere fra hus til hus og pr. destination.

§2.2 

Fra EF’s side er priserne fastsat med forbehold for afgiftsændringer samt væsentlige ændringer i priserne på el og olie. Ved væsentlige ændringer af selve lejemålet kan prisændringer forekommer, dog gælder dem kun fremadrettet. Allerede indgået lejemål er ikke berørt af prisændringer.

§2.3 

De angivne priser er altid inkl. moms.

§ 3. Betaling, annullering & ændring

§3.1

Et indgået lejemål bekræftes af EF ved fremsendelse af lejebevis til lejer.

§3.2  

1. rate, der udgør 25 % af lejebeløbet samt evt. afbestillingsforsikring og ekspeditionsgebyr forfalder 10 dage efter indgåelse af aftalen. Restbeløbet, 2. rate, forfalder 60 dage før lejeperiodens påbegyndelse.

§3.3

Hvis der bookes på nettet, er det muligt at betale 1. rate med bankoverførsel eller de angivne betalingskort. Betalingskort pålægges et mindre gebyr. Betales 1. rate med betalingskort har kunden en 24 timers fortrydelsesfrist.

§3.4 

Ved bestilling senere end 60 dage før lejeperiodens start forfalder hele beløbet til betaling straks efter indgåelse af 
lejemålet, dog ikke senere end ved nøgleudlevering.

§3.5 

Ved betaling af 1. rate erklærer lejer sig bekendt og indforstået med nærværende lejebetingelser, priser samt lejeperiode.

§3.6 

Såfremt rettidig indbetaling af 1. og 2. rate ikke sker, kan EF annullere lejebeviset.

§3.7 

Lejer kan, før lejemålets begyndelse, opsige aftalen. Opsigelsen fremsendes til UB i et anbefalet brev og er først gældende fra den dag, den er UB i hænde.

§3.8 

EF er i så tilfælde berettiget til at kræve en rimelig erstatning, idet følgende krav uden yderligere bevis kan blive rejst: 
Indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse 20% af brutto-lejen. 
Fra 1-59 dage før lejemålets påbegyndelse erlægges 80% af brutto-lejen. Ved annullering tilbagebetales ekspeditionsgebyr og evt. forsikringspræmie ikke.

§3.9 

Ændring af perioden kan ske indtil 60 dage før påbegyndelse af lejemålet, men kan pålægges et gebyr, såfremt lejebeviset er accepteret (1. rate er indbetalt), ellers ændres kontrakten uden beregning. En ændring af lejebeviset 1-59 dage før ankomst er ikke mulig, men behandles som en annullering.

§ 4. Depositum

§4.1 

EF kan til enhver tid opkræve et depositum. Dette opkræves med 2. rate eller senest ved nøgleudlevering og tjener til sikkerhed for, at den lejede feriebolig afleveres skadesfri og i ordentlig rengjort stand.

§4.2 

Depositummet returneres senest 14 dage efter afrejse, når en tilfredsstillende kontrol af boligen er udført. Forbrug af el, opvarmning (herunder brænde), vand, ekstra inventar m.m. kan ikke modregnes i depositummet og afregnes ved nøgleafleveringen.

§ 5. Afbestillingsforsikring

§5.1 

Det anbefales, at der tilkøbes en feriehus- eller afbestillingsforsikring gennem EF. Prisen fastsættes udefra lejebeløbet samt forsikringstype. Aktuelle priser samt forsikringsbetingelser fremgår af katalog samt hjemmeside og fremsendes gerne på opfordring.

§5.2 

Forsikringerne er tegnet hos:

Europæiske Rejseforsikring A/S

Frederiksberg Alle 3, 

DK-1790 København V

§ 6. Lejers ansvar

§6.1 

Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen med alt hvad dertil hører på behørig måde, idet der hæftes for alle skader, som lejer eller ledsagende personer måtte forårsage.

§6.2 

Lejer er ansvarlig for ferieboligen samt alt tilhørende inventar og er før afrejse forpligtet til at melde skader, der er opstået under opholdet til EF. Alle skader skal erstattes af lejer før afrejse eller aftale herom være truffet. Hvis der efter lejers afrejse konstateres yderligere skader eller mangler, der ikke er meldt til EF, vil disse blive udfaktureret til lejer.

§6.3 

Såfremt intet andet er anført, er lejer ansvarlig for at efterlade ferieboligen i rengjort og oprydet tilstand. I tilfælde hvor lejer betaler for slutrengøring, skal lejer inden afrejse selv foretage alm. oprydning, opvask, tømning af køle- og fryseskabe samt skraldespand. Slutrengøring skal bestilles seneste 2 dage før afrejse.

§6.4 

Lejer er desuden ansvarlig for, at han eller ledsagende personer ikke er til gene for naboer eller øvrige omgivelser. Såfremt ferieboligens beboere udviser grov, uagtsom adfærd eller handlinger fremkaldt med forsæt, forbeholder EF og udlejer sig ret til, uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve lejeaftalen. EF vil i givent fald ikke være forpligtet til at tilbagebetale hverken hele eller dele af lejebeløbet.

§ 7. Udlejers anvar

§7.1 

EF fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og udlejer.

§7.2 

Den enkelte Ebeltoft Feriehusudlejning partners oplysninger om ferieboligerne er baserede på besigtigelse af disse samt oplysninger fra udlejer. EF bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer, men eftersom der inden lejemålets begyndelse, kan ske ændringer som EF ikke er vidende om, kan EF ikke drages til ansvar for dette.

§7.3 

EF forbeholder sig ret til i tilfælde af kontraktbrud fra udlejers side, ekspeditionsfejl, fejloplysninger eller lignende enten at returnere det indbetalte lejebeløb eller erstatte den lejede feriebolig med en lignende. Skulle sidstnævnte feriebolig være billigere end det oprindeligt lejede, vil prisdifferencen desuden 
blive tilbagebetalt.

§7.4 

EF påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen (fx. bademuligheder, fiskerettigheder, lukning af trafikruter og butikker m.m., vej- og byggearbejde, miljø skader m.m.), ligesom EF ikke kan påtage sig ansvaret for forringelse af ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold eller lokale bestemmelser og forordninger (fx. badeforbud, vandmangel m.m.).

§7.5 

EF påtager sig intet ansvar i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, forstoppelse af afløb og kloak samt evt. forekomster af insekter og skadedyr.

§7.6 

I forbindelse med denne aftale er der fra EF’s side ikke tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskader, der måtte opstå for lejer eller dennes ledsagere under afvikling af lejemålet.

§7.7 

Der tages forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl i alle kataloger og på hjemmesider. Ved forskellighed mellem disse, er det altid oplysninger på Internettet der er gældende.

§ 8. Reklamationer

§8.1 

Eventuelle fejl og mangler ved ferieboligen skal meddeles UB senest næste åbningsdag af bureauet efter indflytning. I modsat fald kan lejer hæfte for dette, jf. § 6.2. Reklamationer vedrørende mangelfuld rengøring skal meddeles EF straks efter indflytning.

§8.2 

Lejer er forpligtet til at indrømme EF en rimelig frist til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Samtidig skal lejer bidrage til at undgå forværring af skader og minimere et eventuelt tab for EF.

§8.3 

Såfremt udbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette straks meddeles UB.

§ 9. Force majeure

§9.1 

Lejebeviset kan uden varsel opsiges af EF som følge af almindelig force majeure (krig, strejke, epidemier, natur- og forureningskatastrofer el. lign.) eller andre forhold, som EF ikke har indflydelse på.

§ 10. Etiske regler

§10.1 

EF er medlem af Feriehusudlejernes Brancheforening og følger de etiske regler, der er fremsat af foreningen.

§10.2 

Skulle der i forbindelse med et lejemål opstå problemer, der ikke bliver løst til lejers tilfredshed, og det ikke er muligt at opnå enighed parterne imellem omkring evt. kompensation, har lejer mulighed for at indbringe sagen for Feriehusudlejernes Brancheforenings Ankenævn. Yderligere information om Ankenævnet kan indhentes på www.fbnet.dk.

§ 11. Tvister

§11.1 

Enhver fortolkning af nærværende lejeaftale skal afgøres af retten det sted, hvor lejemålet er beliggende. Dansk rets regler skal finde anvendelse.

§ 12. Særligt gældende for Ebeltoft Feriehusudlejning

§12.1 

Lejer er forpligtet til at læse lejekontrakten godt igennem og kontrollere at husnummer, lejeperiode m.m. er korrekt. En evt. ændring eller tilkøb af forsikring skal ske inden betaling af 1. rate.

§12.2 

Ved brug af 2-personers rabatten accepteres et barn under 2 år som ”overbelægning”.

§12.3 

Aldersgrænsen for ungdomsgrupper med over 5 personer er mindst 25 år. I alle tilfælde vil det være nødvendigt at indhente godkendelse fra husejeren, inden en booking kan foretages. Vi forbeholder os ret til at opkræve ekstra depositum, men i hvert fald en feriehuslejerforsikring.

§12.4 

Forbrugsudgifterne kan ikke modregnes depositummet ved afrejse. Nedenstående forretnings- og lejebetingelser finder anvendelse mellem lejeren og udlejningsbureauet (herefter kaldet UB) i det omfang, at de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale herom parterne imellem.

§ 13. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os. Kan der ikke findes en løsning kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning via www.fbnet.dk eller via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Bopæl i andet EU-land end Danmark:

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@ebeltoftferiehusudlejning.dk.